0552508808

0124977539

Keçmişimiz və bu günümüz
Toponimlər
|

Kəpənəkçi camaatının yaddaşlarında yaşayan yer və yurd adları, məkanlar

01.07.2021

Kəpənəkçi binələrinin adları: “Dəmir su”, “Atayşı”, “Səngər”, “Çallar”, “Göyəlli”, “Fal Daş”, “Koroğlunun ətəyi”, “Almalı”, “Pırpıcan”, “Vələsli”, “Niqoy dağı”, “Kirəcli bulağ”, “Göllü su”, “Ballı bulağ”, “Qoruq dərə”, “Cinli binə”, “Mollaoğlu”, “Yal kalafa”, “Beş qardaş”, “Cacıxlı dərə”, “Söyüdlü su”, “Oruc Məmməd”, “Sərcin dərə”, “Daşçıxan”, “Qaratikan”, “Bağ yeri”, “Lətifin dam yeri”, “Mustafaoğlunun dəyə yeri”, “Lemsə dərəsi”, “Qara dağ”, “Cöyüzlü binə”, “Avdıllanın dam yeri”, “Port-Port”, “Təzə binə”, “Tək Cöyüzlü”, “Saray Yeri”, “Telxaç” və “Lök dağı” 

 

Binələrimizdəki bəzi yerlər, bulaqlar: “Raskat”, “Koroğlu qalası”, “Tertik bulağı”, “Ursa bulağı”, “Şahverdi bulağı”, “Qarabulaq”, “İt körpüsü”, “Ballı bulaq”, “Ağ su”.

 

Yaylaqlarımızdakı ən yadda qalan ərazilər, toponimlər: “Dəli xaç” yaylağı, “Qara xaç” yaylağı, “Kotan arxı”, “Cılqı Düzü”, “Sandıq bulaq”, “Gur bulaq”, “Saya bulaq”, “Miroğlun təpəsi”, “Qaranlıq Dərə”, “Dibsiz göl”, “Keçi gölü”, “Dəli dağ”, “Qoşa dağ”, “Orta qılıc”, “Əyri qar”, “Axçalı”, “Çataq (Çatal)”, “Xımı qalası”, “Buz bulaq”, “Yazılı bulaq”, “Sarf dərə”, “Göy bulaq”, “Ləpik qaya”.

 

Kənddə olan bağ yerlərinin adları: Cöyüzlük, İsaq bağı, Böyük bağ, Sarı kilsənin yanı, Qara təpənin dalı, Tək biləndaş, Uzun yer, Yasa yeri, Gilaslı bağ, Cala yeri, Xırxının altı, Vanonun bağı, Kürüstopar (Xirostofor), Qaş məhlənin bağı, Bilandaş (üzümlüklə bağlı plantasiya).

 

Kəndin üst tərəfində olan yer adları: Dovşan təpə, İki dərənin arası, Qaraboğaz yeri, Quruşun təpəsi, Kilsənin yanı, Yuxarı Kalafa, Talalar, Faldaş, Qaradağ, Sorca, Baş Kalafa, Tatar qaya, Gürcü ağacqıran, Canavar gölü, Yemişənli, Qayıbın qoruğu, Şamlıq, God, Xamınöyünün dərəsi, Təzə damın dərəsi, Köhnə damın dərəsi, İyli bulaq, Ələddin bulağı, Vəli bulağı, Ayı ölən, Cırım, Şiş güney, Boz güney, Böyük bulaqlı, Kiçik bulaqlı, Qabar təpə, Seyid oğlunun çökəyi, Qarasu, Əmirin yuxarıkı yeri, Əmirin aşağıdakı yeri, Qaranın talası, İsənin talası, Kömürxana, Daşlı Güney, Sarıllıq, Qara qayanın güneyi, İsə oğlunun qayası, Seyid oğlu Şabanın yeri, Seyid oğlu Alının yeri, Göy Cəlil oğlu Nəbinin yeri, Göy Cəlil oğlu Hüseynin yeri, Göy Cəlil oğlu Muradın yeri, İncə oğlu Alının yeri, Baş kilsəli, Sulu Dərə, Püş yeri, Arpa yeri, Məməli Qaya, Yanıq Güney, Böyük Göl, Böyük Güney, Bataqlı Təpə, Tamamın Gölü, Nəzik Dərə, Sarı Bulağın dərəsi, Sulu Qaya, Sel dağılan, Qara ağacın dərəsi, Duzdaqlı, Qara Vəlinin dərəsi, Ağ Təpə, Tuvurqulu, Palıdlı, Yeldağı, Taya yeri, Dəyirman daşının yanı, Qara təpə, Dovşan dağı, Xınaçıxan, Aşağı Kalafa

 

Talıblının üst tərəfində olan yer adları: Kilsəli, Emin ağanın qayası, “Qara Quzey”, Qurdlar, Nazlı Kilsə, Mustafa oğlunun yeri, Yuallı, Kilsəli, Boğaz bulaq, Zəka, Saxundur, 8 ayaq, Lətifin xalxal yeri, “Dəli Ömər”.

 

Arxlar: Gödək arx, Orta arx, Baş arx, O tayın arxı

 

Körpülər: Nəbi ağanın körpüsü, Talıblının körpüsü, Qurdların körpüsü

 

Dəyirmanlar: Nəbi ağanın dəyirmanı, Molla İsənin dəyirmanı

 

Digər Yer adları, Toponimlər: “Yel dağı”, “Sarı kilsə”, “Cala”, “Başkilsəli”, “Fal Daş”, “Dovşan dağı”, “Qara su”, “Yemlikli”, “Xına çıxan”, “Aran Görükən”, “Sarı qaya”, “Qara ağa dərəsi, “3 Güney”, “Qara Torpaq” (“Qara su”nun yanı), “Dovşan Təpə”, Quyubulaq (Şəmşoy)

 

Ən saf su: “Boğaz bulaq“ Kəpənəkçidə ən saf su hesab olunur (keramik turba ilə Talfıllıdan “Sarı kilsə”yə çəkilib).